Logo Gmina Ciepłowody

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
Sadom brzoskwiń zagraża kędzierzawość liści brzoskwini

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 
w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła 

 

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich z dnia 14 września 2018r. w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z jesienno-zimowymi migracjami ptaków 

 

Nowelizacja Prawa łowieckiego –

zmiana składu zespołu szacującego szkody

Prezydent Andrzej Duda 26 lipca podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Ustawa z 15 czerwca 2018 r. wprowadza zmiany  w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące szacowania szkód łowieckich.

Ustawa zmienia skład zespołu szacującego szkody łowieckie. W miejsce przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego wchodzić będzie przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Pozostaje przy tym, co do zasady, niezmieniony tryb postępowania   w sprawie szacowania szkód i ustalania wysokości odszkodowania.

Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w sprawie możliwości uznania terenu powiatu ząbkowickiego za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego u świń 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
(DOT. PRZEKAZANIA NUMERU NIP PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ - PISMO W LINKU) 


 


 

Nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Aplikując środki ochrony roślin należy w szczególności:

 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
 • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
 • dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
 • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
 • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;
 • zachowywać minimalne odległości od pasiek;
 • przestrzegać okresów prewencji;
 • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.


LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA NA ROK 2018

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W SPRAWIE ZAKAZÓW I NAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE KRAJU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ 

 

Aplikacja e - Wniosek Plus 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu informuje: Wnioski o płatności bezpośrednie będą wypełniane i składene wyłącznie w wersji elektronicznej za pośednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Więcej informacji w linku. 


Oświadczenie zamiast wniosku o płatności
Tylko w tym roku, zamiast wniosku o przyznanie płatności można złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian
 w stosunku do ubiegłego roku. Termin złożenia takiego  Oświadczenia ‒ od 15 lutego do 14 marca ‒ jest wcześniejszy niż tradycyjny termin składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018. To jednak możliwość nie dla każdego rolnika.
 

Dopłaty do materiału siewnego
Od 15 stycznia do 25 czerwca ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 


 


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłaszać będzie w I kwartale 2018 roku nabory wniosków dla rolników w następujących zakresach tematycznych: 

 • poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar d
   
 • poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” 
   
 • poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)
   
 • poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)
   

Szczegółowe informacje dotyczące naborów zamieszczane są na stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl   
 

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.  


 

LISTA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII WYZNACZONYCH DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ NA OBSZARZE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 

 

 

ULOTKA DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W ZWIĄZKU Z PROBLEMEM WALKI Z ANTYBIOTYKOOPORNOŚCIĄ  

OBOWIĄZEK BADANIA OPRYSKIWACZY

PAMIĘTAJ O OCHRONIE PSZCZÓŁ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

DANE KONTAKTOWE PRZEDSIĘBIORCÓW I PODMIOTÓW

 

Przypominamy, że jednym z podstawowych wymogów obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych (w tym owadów zapylających). Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, w w szczególności: 

 

 

 

 

 

Oddział Terenowy Agencja Rynku Rolnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

 • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
 • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz w OT ARR we Wrocławiu pod nr tel. 71 33 50 151.

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie jest dostępny:

Prosimy o przekazanie powyższej informacji zainteresowanym beneficjentom w praktykowany przez siebie sposób, tj: na tablicach ogłoszeń, publikując w redagowanych pismach, na stronie internetowej, itp.

Zastępca Dyrektora OT ARR we Wrocławiu

Krzysztof Iwanków

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O UTYLIZACJI 

12 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2016 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Są to następujące podmioty: EKO - STOK Sp. z o.o.; Elkur Franciszek Kurowski Sp. J. ; Energoutil Sp. z o.o. ; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.  Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J. ; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.

Ponieważ w 2016 r. w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od dwóch do dziesięciu firm, Agencja przypomina, że rolnicy zanim zdecydują się komu zlecą wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie. 

Zasady korzystania w 2016 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych  nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje  w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form "pomocy krajowej" w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r. 

Załącznik nr 1 - telefony zgłoszeniowe 

Załącznik nr 2 - ceny usług 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.