Logo Gmina Ciepłowody

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

OBOWIĄZEK BADANIA OPRYSKIWACZY

PAMIĘTAJ O OCHRONIE PSZCZÓŁ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

DANE KONTAKTOWE PRZEDSIĘBIORCÓW I PODMIOTÓW

 

Przypominamy, że jednym z podstawowych wymogów obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych (w tym owadów zapylających). Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, w w szczególności: 

 

Dot. ochrony owadów zapylających 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Na plantacjach zbóż ozimych, rzepaków ozimych, miedzach i niużytkach stwierdza się wzrost liczebności gryzoni polnych  - data publikacji 23.03.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - plantacjom pszenicy ozimej zagraża pryszczarek zbożowiec - data publikacji 28.04.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - plantacjom pszenicy ozimej zagraża rdza brunatna pszenicy - data publikacji 28.04.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowaczka podobnika - data publikacji 12.05.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - plantacjom rzepaku zagraża pryszczarek kapustnik - data publikacji 12.05.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - plantacjom rzepaku ozimego zagraża zgnilizna twardzikowa - data publikacji 12.05.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - NASIONNICA TRZEŚNIÓWKA - data publikacji 29.05.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA - data publikacji 29.05.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA - data publikacji 29.05.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - na plantacjach buraka stwierdzono występowanie śmietki ćwiklanki - data publikacji 29.05.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - plantacjom buraka zagraża mszyca burakowa - data publikacji 29.05.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mszyc - data publikacji 06.06.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - plantacjom pszenicy ozimej zagraża fuzarioza kłosów zbóż - data publikacji 09.06.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza plew pszenicy - data publikacji 09.06.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - plantacjom ziemnika zagraża stonka ziemniaczana - data publikacji 09.06.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka - data publikacji 09.06.2017r. 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - na plantacjach cebuli stwierdzono obecność pierwszych objawów mączniaka rzekomego w postaci białoszarego nalotu na liściach cebuli - data publikacji 24.06.2017r. 

 

 

 

Oddział Terenowy Agencja Rynku Rolnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

 • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
 • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz w OT ARR we Wrocławiu pod nr tel. 71 33 50 151.

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie jest dostępny:

Prosimy o przekazanie powyższej informacji zainteresowanym beneficjentom w praktykowany przez siebie sposób, tj: na tablicach ogłoszeń, publikując w redagowanych pismach, na stronie internetowej, itp.

Zastępca Dyrektora OT ARR we Wrocławiu

Krzysztof Iwanków

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O UTYLIZACJI 

12 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2016 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Są to następujące podmioty: EKO - STOK Sp. z o.o.; Elkur Franciszek Kurowski Sp. J. ; Energoutil Sp. z o.o. ; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.  Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J. ; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.

Ponieważ w 2016 r. w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od dwóch do dziesięciu firm, Agencja przypomina, że rolnicy zanim zdecydują się komu zlecą wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie. 

Zasady korzystania w 2016 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych  nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje  w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form "pomocy krajowej" w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r. 

Załącznik nr 1 - telefony zgłoszeniowe 

Załącznik nr 2 - ceny usług 

 

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników
 

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%.  Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych.

Koszty kwalifikowalne to m. in.:

 • budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • kupno maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • kupno urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Koszty, które nie będą uznawane za kwalifikowalne to koszty zakupu

środków transportu, używanych maszyn, urządzeń czy sprzętu oraz VAT.

         Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależeć od punktów otrzymanych za:

 • stopień innowacyjności operacji (5 pkt)
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  mniej niż 40 lat (3 pkt) 
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest operacja w stosunku do bezrobocia w kraju (1 - 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Aby wniosek był rozpatrzony, rolnik musi zdobyć 5 punktów.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną.

Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 61 28 28 847 lub 728 405 593 oraz na stronie internetowej http://agropartner24.pl/

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.