Logo Gmina Ciepłowody

News

News zdjęcie id 552

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G - projekt grantowy "Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej"

16.04.2018

data publikacji ogłoszenia: 16.04.2018 r.

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2018/G
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” działające na terenie gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Tytuł projektu grantowego: „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” 

Zakres tematyczny: P.[1] II „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej”

Zakres operacji: Promocja obszaru objętego LSR oraz Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Wsparcie działań (rajdów pieszych, rowerowych, promocji zabytków i miejsc turystycznych, zewnętrznych siłowni, materiałów promocyjnych etc.), które promować będą lokalną ofertę turystyczną i zasoby obszaru 

Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji projektu grantowego:

Cel ogólny 1. Rozwój gospodarczy w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD

Cel szczegółowy 1.2. Rozwój oferty imprez i wydarzeń wspomagających rozwój ruchu turystycznego

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba turystów, którzy wezmą udział w działaniach promujących lokalną ofertę turystyczną – 1000 osób

Wskaźniki produktu:

1. Liczba nowych wydarzeń promujących ofertę turystyczną i zasoby regionu – 10 szt.

2. Liczba wydarzeń/imprez – 5 szt.

Termin składania wniosków: od 07.05.2018 r. do dnia 22.05.2018 r. do godziny 15.30

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio tzn. osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w 1 egzemplarzu papierowym oraz na płycie CD.

Wniosek powinien być:

a) wypełniony elektronicznie,

b) wydrukowany, trwale spięty i umieszony w skoroszycie.

Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz numer nadany wnioskowi (znak sprawy). Grantobiorca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Limit dostępnych środków: 300 000 zł

Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

dotacja: w wysokości 100% dla jednostek sektora finansów publicznych, 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów;                                                             
- wypłata środków: zaliczka 70% po podpisaniu umowy i 30% po zrealizowaniu operacji;                                    
- wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

- Innowacyjność (0,1 pkt)                                         

- Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0,1 pkt)

- Powiązanie z innymi projektami (0,1,2 pkt)

- Wykorzystanie lokalnych zasobów  (0,1,2 pkt)  

- Promocja obszaru (0,1 pkt)

- Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru (0,2 pkt)                                 

- Wielkość wkładu własnego (0,1 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 4 pkt

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wniosek o powierzenie grantu oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

- Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

  • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Załącznik „Innowacyjność projektu” (dostępny jest w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=171&strona=1&sub=192 ).

- Wykaz załączników w zależności od rodzaju planowanego do realizacji grantu dostępny jest w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=171&strona=1&sub=192. 

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=171&strona=1&sub=168

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR), kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=164&strona=1

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2018 – 2019 r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (74) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl 

LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca. 


[1] P. – litera P. oznacza Przedsięwzięcie

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania - pobierz

Umowa o powierzenie grantu - pobierz

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: załącznik „Innowacyjność projektu” pobierz

Wykaz załączników w zależności od rodzaju planowanego do realizacji grantu - pobierz

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - pobierz

Inne dokumenty związane z naborem:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - pobierz

Regulamin Pracy Rady - pobierz

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - pobierz

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - pobierz

 

LGD Qwsi
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.