Logo Gmina Ciepłowody

News

INFORMACJA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

05.07.2019

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

DPS-y w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujący typy domów dla:

1. osób w podeszłym wieku;
2. osób przewlekle somatycznie chorych;
3. osób przewlekle psychicznie chorych;
4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

Koszt utrzymania w DPS-ie

Pobyt w DPS-ie jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
1. w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2. w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3. w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Opłaty za pobyt w DPS-ie pokrywają w kolejności:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Ośrodek pomocy społecznej każdą sprawę rozpatruje indywidualnie na podstawie okoliczności sprawy.

Zgodnie z literą prawa kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Celem skierowania do DPS konieczna jest zgoda osoby wymagającej wsparcia. W tym celu należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Następnie ośrodek pomocy społecznej kompletuje niezbędne dokumenty, na które składają się:

- postanowienie sądu rodzinnego (gdy chodzi o umieszczenie osoby małoletniej),

- pisemna prośba osoby zainteresowanej przyjęciem - rodziców lub opiekuna prawnego,

- wywiad środowiskowy,

- opinia dotycząca stopnia sprawności,

- zaświadczenie o stanie zdrowia,

- wyniki badań lekarskich,

- zaświadczenie lub opinia psychologa (w przypadku osób upośledzonych umysłowo),

- zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi),

- aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający źródło dochodu rodziny i dziecka.

Skierowanie do DPS następuje w drodze decyzji administracyjnej, co oznacza, że OPS powinien rozpatrzeć wniosek strony i wydać decyzję administracyjną o skierowaniu do placówki po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u osoby ubiegającej się o świadczenie i u osób zobowiązanych do alimentacji (dzieci), a następnie po umieszczeniu jej w placówce na podstawie decyzji organu prowadzącego placówkę, ustalić w drodze decyzji administracyjnej odpłatność za pobyt i usługi w DPS od mieszkańca i jego rodziny.

 

Generalną zasadą finansowania pobytu w domach pomocy społecznej jest wprowadzona odpowiedzialność finansowa samego mieszkańca za ten pobyt.

Dopiero gdy 70% dochodu mieszkańca nie pozwoli na pokrycie pełnej odpłatności za pobyt w DPS, do wnoszenia opłaty zobowiązani są kolejno: małżonek, zstępni przed wstępnymi, a następnie gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

W przypadku najbliższych osób zobowiązanych można domagać się wnoszenia odpłaty za DPS mieszkańca, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza 300% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.

Co do trybu ustalenia ww. odpłatności to dopuszczalne jest zarówno zawarcie z małżonkiem, zstępnymi oraz wstępnymi umowy w trybie art. 103 ust. 2 u.p.s., jak i wydanie decyzji administracyjnej dla każdego zobowiązanego (zob. art. 61 u.p.s.).

Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu, wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości.

Rodzeństwo nie jest rodziną w linii prostej, tzn. na przykład  brat nie ma obowiązku płacić za siostrę. Można natomiast rozważyć czy jako brat nie powinien płacić alimentów na rzecz swojej siostry. Między rodzeństwem istnieje bowiem obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten powstaje, jeśli któreś z rodzeństwa pozostaje w niedostatku. Zgodnie z art. 134 kro w stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.