Logo Gmina Ciepłowody

News

INFORMACJA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH - JAK ZAŁATWIĆ MIEJSCE W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM LUB ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM

05.07.2019

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Zakłady Pielęgnacyjno - Opiekuńcze znajdują się strukturze resortu zdrowia a pobyt w nich jest najczęściej czasowy, zwykle do jednego roku. W wyjątkowych sytuacjach pacjenci pozostać mogą w Zakładzie na stałe lub do czasu otrzymania miejsca w Domu Pomocy Społecznej.

Wyżej wymienione Zakłady mają charakter placówek publicznych bądź niepublicznych i przeznaczone są dla osób w zaawansowanym wieku, samotnych, niezdolnych do samoobsługi, po pobycie w szpitalu, którym z różnych przyczyn nie można zabezpieczyć opieki w warunkach domowych. Wszelkie formalności proceduralne należy załatwiać we współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową - w sytuacji kiedy starsza osoba przebywa w środowisku lub pracownikiem socjalnym szpitala, w którym przebywa pacjent.

Wymagane dokumenty:

  • podanie pacjenta o umieszczenie w Zakładzie,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • wywiad pielęgniarki środowiskowej,
  • decyzja ZUS lub ośrodka pomocy społecznej o wysokości renty, emerytury lub zasiłku stałego,
  • oświadczenie wyrażające zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt.

W komplecie dokumentów czyli wniosku przedstawiona jest sytuacja zdrowotna i socjalna pacjenta, wydolność opiekuńcza jego rodziny i środowiska w zakresie zabezpieczenia niezbędnej pomocy i opieki. Wniosek przekazywany jest lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący, który dokonuje kwalifikacji. Efektem takiego postępowania jest wydanie decyzji. Po wydaniu decyzji osoba powinna być przyjęta w ciągu trzech miesięcy a jeżeli jest dużo osób ubiegających się o przyjęcie do danego Zakładu, wówczas powinna zostać umieszczona na liście osób oczekujących.

Należy nadmienić, że placówki te mają zazwyczaj profil ogólny, ale coraz częściej spotykane są też Zakłady o profilach specjalistycznych, adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, deficytem intelektualnym czy też do osób po urazach, wypadkach - profil rehabilitacyjny. Inny występujący podział to Zakłady przeznaczone dla dzieci.

Osoba przebywająca w placówce opiekuńczej ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu osoby przebywającej w Zakładzie. Zdarza się, że Zakład poszerza swoją działalność o usługi zdrowotne komercyjne, wówczas może je finansować ze środków finansowych pacjentów oraz ich rodzin.

Szczegółowe zasady dotyczące kierowania pacjentów do Zakładów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 roku Dz. U. 2012 poz. 731. Zawarte są w nim informacje, zasady ustalania odpłatności za pobyt oraz wzory druków zaświadczeń lekarskich i wywiadów pielęgniarskich.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze są częścią systemu ochrony zdrowia, zasady pobytu w tych placówkach, kierowania do nich oraz ponoszenia odpłatności nie są regulowane przepisami prawa o pomocy społecznej. Stąd też ośrodek pomocy społecznej nie ma w tym obszarze przypisanych zadań, ani kompetencji. Art. 54 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s., regulujący zasady kierowania do domów pomocy społecznej w ust. 3 zastrzega, że osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego. Tym samym ustawodawca stanowi, że w przypadku konieczności sprawowania opieki medycznej, ustawa o pomocy społecznej nie znajduje zastosowania. Uruchamiany jest wtedy odrębny system świadczeń. W powyższym zakresie przepisy nie nakładają żadnych obowiązków na gminę (poza współfinansowaniem pobytu w zakładzie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców), ani na instytucje pomocy społecznej. Należy dodać, że dopłaty do tzw. pobytów komercyjnych w różnych placówkach wspomagających, leczniczych czy opiekuńczych nie mieszczą się w zadaniach pomocy społecznej i nie są finansowane z jej środków.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.